Privacyverklaring - SJI Wetteren

 

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, vzw Katholiek Onderwijs Wetteren (47589), is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

Op SJI Wetteren is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van SJI Wetteren kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Cookies

De website maakt gebruik van "cookies". Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de server van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.  U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

3 Verwerkingen

3.1 Verwerkingsdoeleinden

Op SJI Wetteren verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering;
 • leerlingenadministratie;
 • leerlingenbegeleiding;
 • leerlingenevaluatie;
 • public relations;
 • toezicht op telecommunicatie. 

3.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in SJI Wetteren is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • vervoersgegevens (met i.h.b. openbaar vervoer, schoolbus, fiets, nummerplaat wagen).

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

3.3 Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in SJI Wetteren is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen). 

3.4 Ontvangers

 • het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;
 • de scholengemeenschap Katholieke scholengemeenschap Wetteren-Lede ontvangt uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en werkingsmiddelen te beheren;
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 3.2 en § 3.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 3.2 en § 3.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 3.2 en § 3.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.
 • Diataal is een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens zodat de methode-onafhankelijke volgtoetsen voor de eerste drie leerjaren van het secundair onderwijs kunnen ingezet worden als compleet leerlingvolgsysteem voor taal;
 • Bedrijven, hotels, musea, … die bezocht worden voor buitenschoolse activiteiten, en reisbureaus en vervoersmaatschappijen waarop een beroep wordt gedaan, kunnen om veiligheidsredenen  persoonsgegevens (naam en geboortedatum) opvragen;
 • Idewe, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, ontvangt persoonsgegevens van leerling-stagiairs voor preventieve medische onderzoeken;  
 • de stageplaatsen, -bedrijven ontvangen bepaalde persoonsgegevens van de leerling-stagiairs;
 • verzekeringsmaatschappijen (IC-verzekeringen) vragen bepaalde leerlingengegevens;
 • Advocatenkantoor Van Kerckhove en Vesting Finance NV ontvangen persoonsgegevens voor de invordering van openstaande schulden. Deze gegevens worden ook meegedeeld aan bedrijfsrevisor KPMG. 

3.5 Verwerkers

Op SJI Wetteren worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

 • Wisa,
 • Introlution,
 • Diataal,
 • Smartschool,
 • Microsoft Office 365. 

3.6 Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op SJI Wetteren kan je opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

4 Rechten inzake privacy

4.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 3.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 4.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 274 48 00
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • toezicht op telecommunicatie;
 • de in § 3.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie. 

4.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op SJI Wetteren worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming. 

4.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 3.2 en § 3.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op SJI Wetteren te kunnen starten. Met uitzondering van:

 • rijksregisternummer[1];
 • gezondheidsgegevens[2];
 • afbeeldingen (voor public relations);
 • contactgegevens (voor direct marketing).

 


[1] De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs.

[2] De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-gegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.